Regulamin wypożyczalni

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez Rita Motors Sp. z o.o., w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin Wypożyczalni stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. W razie sprzeczności umowy i niniejszego Regulaminu, strony związane są umową.
 3. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać osoba, która: ukończyła 21 lat dla grup samochodów A, B, 23 lata dla grup samochodów C, Crossover, D, Dostawczy, K, Kombivan, SUV, 25 lat dla pozostałych grup samochodów, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz ważne prawo jazdy. W przypadku, kiedy Najemcą nie jest osoba fizyczna, samochód może być kierowany tylko przez osobę wymienioną w umowie najmu.
 4. Bieg okresu najmu rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami określonymi w umowie, w przypadku niezgodności w/w dat z protokołem zdawczo-odbiorczym, za czas trwania najmu uważa się daty faktycznego odbioru oraz zdania wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu.
 5. Wydanie i zwrot pojazdu ma miejsce w siedzibie Wynajmującego chyba, że umowa stanowi inaczej.
 6. Przekazany Najemcy pojazd pozostaje własnością Wynajmującego.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu samochodu bez podania przyczyny.
 8. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu.
 9. Najemca odbiera samochód czysty zewnętrznie oraz sprawny technicznie i zobowiązuje się do zwrotu pojazdu czystego w stanie nieuszkodzonym ponad normalne zużycie będące wynikiem prawidłowej eksploatacji pojazdu. W przypadku zwrotu ubrudzonego pojazdu Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie ujawnione w późniejszym czasie uszkodzenia, które będą usuwane na koszt Najemcy.
 10. Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu. W przypadku braku zwrotu pojazdu zostanie on obciążony wszelkimi kosztami, które Wynajmujący poniesie w związku ze zwrotem pojazdu.
 11. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia – płatność dokonywana jest kartą płatniczą (wykaz kart honorowanych przez Wynajmującego dostępny jest w siedzibie Wypożyczalni) chyba, że umowa stanowi inaczej. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek.
 12. Do każdego wynajmu zostanie doliczona opłata przygotowawcza wg cennika.
 13. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 14. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie umowy najmu, o ile przedłużenie przekracza 1 dzień musi być dokonane w formie pisemnej. Poinformowanie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy w czasie krótszym, niż 12 godzin przed upływem terminu na który umowa została zawarta, będzie podstawą do naliczenia oprócz należności za wynajem, także kary umownej w wysokości 500 zł + VAT.
 15. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu, mimo braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu, lub w wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy najmu przed upływem czasu na jaki była zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości czynszu za każdą dobę zwłoki.
 16. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej.
 17. Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.
 18. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  1. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, egzemplarz umowy najmu);
  1. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków, a także pozostawieniu pojazdu na parkingu strzeżonym/posesji zamykanej);
  1. wykonywanie własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);
  1. stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz dokumentacji technicznej;
  1. utrzymywania samochodu w należytej czystości a także korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji;
  1. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w kraju gdzie pojazd jest używany w tym w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego.
 19. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia przez Najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków samochodu, zostanie on obciążony kosztem wymiany zamków. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic, niezależnie od okoliczności, Najemca zostaje obciążony wszelkimi kosztami wynikłymi z wyrobienia nowych tablic lub wtórnika dowodu rejestracyjnego, jak również kosztami związanymi z postojem samochodu.
 20. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego w ASO raz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, a także ewentualną utratę gwarancji.
 21. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę wg stawki z cennika.
 22. Najemca zobowiązuje się do zwrotu czystego auta. W przypadku niewywiązania się z niniejszego punktu regulaminu Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z czyszczeniem pojazdu oraz karą umowną w wysokości 100 zł + VAT.
 23. W trakcie trwania najmu zabrania się w szczególności:
  1. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem;
  1. przekraczania dopuszczalnej ładowności;
  1. palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych;
  1. przewożenia wewnątrz pojazdu materiałów, które mogą spowodować zabrudzenia wnętrza pojazdu;
  1. przewożenia wewnątrz pojazdu jakichkolwiek zwierząt.
 24. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
 25. Jeżeli uszkodzenie samochodu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, powiadomienia Wynajmującego, a w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do odholowania samochodu na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego.
 26. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący w wypadku awarii samochodu jest zobowiązany w miarę możliwości zapewnić Najemcy samochód zastępczy w ciągu 48 godzin. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
 27. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem w okresie najmu.
 28. Samochód posiada ubezpieczenie OC i AC zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem :
  – umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy;
  – uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (obowiązuje wówczas udział własny kierowcy lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
  – wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
  – szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu;
  – wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego;
  – kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami samochodu;
  – kradzieży samochodu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe,
  – niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania;
  – innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub polis.
  W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 29. Najemca oświadcza, iż w pełni przyjmuje warunki ogólne Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które zawarł Wynajmujący z tytułu OC i AC. W każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie szkody, straty, uszkodzenia, zniszczenia jak również koszty związane z postojem samochodu.
 30. W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz w najbliższej placówce Policji i uzyskania poświadczenia wynikłych strat. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
 31. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkody związane z uszkodzeniem szyb w pojeździe (wszelkie odpryski, pęknięcia), zniszczeniem czy też zabrudzeniem tapicerki i wnętrza pojazdu, a także uszkodzeniem felg i opon.
 32. W przypadku powstania w czasie trwania umowy najmu szkody oraz w przypadku kradzieży całego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości:
  – 1000 zł + VAT dla grupy samochodów A;
  – 1500 zł + VAT dla grup samochodów B;
  – 2000 zł + VAT dla grup samochodów C, Crossover, Kombivan;
  – 2500 zł + VAT dla grup samochodów D, Dostawczy, K, SUV;
  – 3000 zł + VAT dla pozostałych grup samochodów.
 33. W przypadku szkód powstałych na samochodzie, których koszt naprawy nie przekracza kwoty udziału własnego w wysokości odpowiedniej dla danej grupy samochodów (pkt. 32 niniejszego Regulaminu), Najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego w szkodzie, który stanowi równowartość kosztów naprawy.
 34. Kwotę udziału własnego Najemca uiści w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Wynajmującego.
 35. W przypadku szkody, kolizji z OC sprawcy innego uczestnika ruchu, Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, jednakże zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną wymaganą przez Towarzystwo  Ubezpieczeniowe dokumentacją, Najemca zostanie obciążony w pełni kosztami szkody.
 36. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszelkie opłaty oraz należności pozostające w bezpośrednim związku z umową najmu, pojazdem i jego użytkowaniem. Dotyczy to w szczególności mandatów karnych, opłat za parkowania i garażowania pojazdu, opłat za płatne odcinki dróg. Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazania odpowiednim organom danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Ponadto Najemca pokryje wszelkie koszty administracyjne związane z obsługą tych płatności lub zapytań kierowanych przez właściwe organy, w tym koszty ewentualnych postępowań egzekucyjnych prowadzonych w związku z dochodzeniem przez właściwe organy zapłaty tych należności.
 37. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza granicę Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega całkowity brak zgody na wyjazd do krajów nienależących do Unii Europejskiej ze względu na brak działającego tam ubezpieczenia AC. W przypadku złamania w/w zakazu, Najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5000 zł + VAT (pięć tysięcy złotych + VAT) oraz wszelkimi kosztami mogącymi wystąpić z tytułu braku AC (kradzież samochodu, kolizja, wypadek itp.).
 38. Wszelkie koszty wynikające z awarii lub uszkodzenia pojazdu poza granicami Polski, których nie obejmuje polisa AC i Assistance w ograniczonym zakresie (w szczególności holowanie, auto zastępcze, powrót do kraju) pokrywa Najemca. W przypadku nie zgłoszenia lub nie otrzymania zgody na wyjazd za granice, a gdy zostanie stwierdzony fakt, iż samochód przekroczył granice zostanie nałożona na Najemcę dodatkowa opłata w wysokości 1500 zł + VAT.
 39. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w wynajętym samochodzie.
 40. Najemca potwierdza, że podane do Umowy dane są prawdziwe, wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Wynajmującego, który będzie ich Administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim (w tym za granicę), a także na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w celach marketingowych. Najemca oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdu przez Wynajmującego, o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
 41. Niezależnie od powyższego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania formy pisemnej oraz bez podania przyczyny a co za tym idzie do odbioru samochodu od Najemcy, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia używania pojazdu z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, przepisów prawa lub zasad prawidłowego korzystania z wynajętego samochodu. Wszelkie koszty odbioru pojazdu ponosi Najemca.
 42. Najemca oświadcza, że otrzymał niniejszy regulamin, umowę najmu wraz z wszystkimi załącznikami, z którymi uprzednio się zapoznał i zaakceptował ich treść w całości. 
 43. Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.